flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України в Луганській області

                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                          Голова Державної судової

                                          адміністрації України

                                         

                                          (підпис) З.В.Холоднюк    

                                          25 вересня 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про територіальне управління Державної судової адміністрації

України в Луганській області

 

1. Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Луганській області (далі – ТУ ДСА України в Луганській області) є територіальним органом Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України) та їй підпорядковується.

 

 

2. ТУ ДСА України в Луганській області у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями з'їзду суддів України та Ради суддів України, Положенням про ДСА України, наказами ДСА України, рішеннями колегії ДСА України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

3. Основним завданням ТУ ДСА України в Луганській області є організаційне забезпечення діяльності місцевих судів та фінансове забезпечення місцевих загальних судів  з метою створення належних умов для діяльності судів, суддів цих судів та забезпечення роботи органів суддівського самоврядування.

 

Організаційне забезпечення становлять заходи матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, діловодства та архіву суду.

 

4. Повноваження ТУ ДСА України в Луганській області:

 

4.1 забезпечує належні умови діяльності місцевих судів у межах повноважень, визначених законом;

 

4.2 забезпечує у межах повноважень, визначених законом, незалежність, недоторканість та безпеку суддів у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами, правоохоронними органами;

 

4.3 здійснює функції розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності територіального управління та місцевих загальних судів;

 

4.4 забезпечує організацію роботи щодо надання матеріалів для формування пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України відповідно до потреб місцевих загальних судів;

 

4.5 узагальнює потреби місцевих загальних судів у матеріально-технічному забезпеченні та здійснює забезпечення в межах бюджетних асигнувань;

 

4.6 організовує та фінансує будівництво і ремонт будинків та приміщень місцевих загальних судів, їх технічне оснащення та укладає договори, відповідно до вимог законодавства;

 

4.7 організовує комп'ютеризацію місцевих загальних судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу в судах;

 

4.8 забезпечує місцеві загальні суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;

 

4.9 забезпечує місцеві загальні суди та суддів цих судів символами судової влади (Державний Прапор України, зображення Державного Герба України), мантіями та суддівськими нагрудними знаками;

 

4.10 організовує роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву у місцевих судах;

 

4.11 контролює стан діловодства, зокрема, процеси, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами в місцевих судах;

 

4.12 здійснює у межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, соціальне забезпечення суддів, у тому числі суддів у відставці, а також працівників апаратів місцевих загальних судів;

 

4.13 бере участь у межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, у здійсненні заходів щодо забезпечення медичного обслуговування і санаторно-курортного лікування суддів місцевих загальних судів, працівників апаратів місцевих загальних судів та працівників територіального управління;

 

4.14 звертається до відповідної місцевої (обласної) ради з поданням щодо затвердження списку присяжних, здійснює виплати передбачені законодавством народним засідателям, присяжним в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;

 

4.15 у межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, вживає заходи щодо створення належних умов для здійснення суддівського самоврядування;

 

4.16 взаємодіє з апеляційними судами з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності місцевих судів та фінансового забезпечення;місцевих загальних судів;

 

4.17 взаємодіє з відповідними органами та установами, у тому числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності місцевих судів та фінансового забезпечення місцевих загальних судів;

 

4.18 організовує діяльність служби судових розпорядників у місцевих загальних судах;

 

4.19 координує діяльність керівників апаратів місцевих судів, вивчає практику організації діяльності цих судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;

 

4.20 вивчає кадрові питання апаратів місцевих судів, прогнозує у межах своїх повноважень потребу у спеціалістах, вносить пропозиції щодо замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;

 

4.21 забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників апаратів місцевих судів;

 

4.22 надає місцевим загальним судам методичну та практичну допомогу з питань організації обліково-статистичної роботи, діловодства, архіву, розгляду звернень громадян та проходження державної служби в апараті місцевого суду;

 

4.23 забезпечує проходження здобувачами вищої освіти навчальної практики у місцевих судах;

 

4.24 бере участь в організації роботи зі створення бібліотек місцевих загальних судів та формуванні їх фондів;

 

4.25 здійснює відповідно до законодавства ефективне використання та збереження об'єктів державної власності в місцевих загальних судах та територіальному управлінні;

 

4.26 здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до її повноважень, виявляє причини і умови, що породжують заяви та скарги громадян, і вживає заходи по їх усуненню;

 

4.27 забезпечує розгляд запитів на отримання публічної інформації, забезпечує доступ до публічної інформації;

 

4.28 у межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, бере участь у роботі з удосконалення законодавства, в розробці проектів нормативно-правових актів;

 

4.29 забезпечує здійснення представництва, у встановленому законодавством порядку, інтересів територіального управління та ДСА України в судах, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях, веде претензійно-позовну роботу;

 

4.30 забезпечує в межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в територіальному управлінні; забезпечує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

 

4.31 забезпечує у межах повноважень, визначених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх здійсненням в територіальному управлінні;

 

4.32 проводить конференції та семінари з питань, що належать до повноважень територіального управління;

 

4.33 забезпечує відповідно до законодавства здійснення постійного контролю за правильністю та своєчасністю надходження до спеціального фонду Державного бюджету України судового збору;

 

4.34 здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

5. ТУ ДСА України в Луганській області має право:

 

5.1 одержувати від судів, органів суддівського самоврядування, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також громадян та їх об'єднань, інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання  покладених  на  них  завдань;

 

5.2 вживати заходів щодо контролю за станом діловодства, діяльності служби судових розпорядників та наявністю матеріальних цінностей, які обліковуються у місцевих загальних судах;

 

5.3 за результатами контрольних заходів ініціювати питання про усунення виявлених порушень та притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення;

 

5.4 залучати вчених, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до їх повноважень, визначених законом та цим Положенням.

 

5.5 утворювати в разі потреби за погодженням із Головою ДСА України та керівниками місцевих органів виконавчої влади комісії, робочі та експертні групи, залучати в межах своїх повноважень спеціалістів та скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його повноважень, визначених законом та цим Положенням.

 

6. Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Луганській області очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної судової адміністрації України.

 

На посаду начальника територіального управління призначається особа, яка має вищу юридичну або економічну, або вищу освіту в галузі державного управління за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, або стаж роботи на посадах, які передбачають повноваження щодо виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не менше 7 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 10 років.

 

Начальник територіального управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальне управління завдань.

 

Начальник територіального управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДСА України.

 

На посаду заступника начальника територіального управління призначається особа, яка має вищу юридичну або економічну, або вищу освіту в галузі державного управління за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років, або стаж роботи на посадах, які передбачають повноваження щодо виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не менше 5 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 7 років.

 

На час відсутності начальника територіального управління його обов'язки виконує заступник начальника територіального управління.

У разі передбачуваної тимчасової відсутності з поважних причин (відрядження, відпустка тощо) начальника територіального управління або особи, яка виконує його обов’язки та одночасної тимчасової відсутності заступника начальника територіального управління тимчасове виконання обов’язків начальника територіального управління на період такої відсутності покладається на фактично працюючого керівника самостійного структурного підрозділу територіального управління за його (її) особистим визначенням (крім керівника бухгалтерської служби). Видання наказу територіального управління про покладання тимчасових обов’язків начальника територіального управління має бути здійснено до дня передбачуваної тимчасової відсутності.

У разі непередбачуваної тимчасової відсутності начальника територіального управління або особи, яка виконує його обов’язки з поважних причин (хвороба тощо), та одночасної тимчасової відсутності заступника начальника територіального управління обов’язки начальника територіального управління на період такої відсутності, покладаються на фактично працюючого керівника самостійного структурного підрозділу територіального управління, який має найбільший стаж роботи в територіальному управлінні (крім керівника бухгалтерської служби).

 

Посадові особи ТУ ДСА України в Луганській області є державними службовцями.

 

7. Повноваження начальника ТУ ДСА України в Луганській області:

 

7.1 керує діяльністю територіального управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

 

7.2 організовує роботу територіального управління та визначає функції заступника начальника та керівників структурних підрозділів, посадові обов'язки працівників територіального управління;

 

7.3 представляє територіальне управління в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності з питань, що належать до повноважень територіального управління;

 

7.4 у межах повноважень видає накази;

 

7.5 подає Голові ДСА України на затвердження структуру і штатний розпис територіального управління;

 

7.6 призначає на посади та звільняє з посад працівників територіального управління (крім заступника начальника територіального управляння) у порядку, визначеному законодавством про державну службу;

 

7.7 застосовує до працівників територіального управління (крім заступника начальника територіального управляння) заохочення або накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;

 

7.8 за поданням голови місцевого суду,  призначає на посаду керівника апарату місцевого суду, заступника керівника апарату місцевого суду та звільняє їх з посади;

 

7.9 за поданням голови місцевого суду, застосовує до керівників апарату суду, їх заступників заохочення або накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;

 

7.10 присвоює керівнику апарату місцевого суду, його заступнику ранги державного службовця відповідно до законодавства про державну службу;

 

7.11 затверджує за погодженням з головою місцевого суду структуру та штатну чисельність апарату місцевого суду, в межах видатків на утримання відповідного суду;

 

7.12 присвоює ранги державним службовцям територіального управління;

 

7.13 затверджує положення про структурні підрозділи територіального управління;

 

7.14  затверджує річний план роботи територіального управління, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до покладеного завдання, у тому числі щодо організаційного забезпечення діяльності місцевих судів та фінансового забезпечення діяльності місцевих загальних судів;

 

7.15 звітує Голові ДСА України про результати діяльності територіального управління;

 

7.16 здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

8. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень ТУ ДСА України в Луганській області, та обговорення основних напрямів його діяльності в територіальному управлінні може утворюватися колегія.

 

До складу колегії входять начальник територіального управління (голова колегії), його заступник, інші посадові особи територіального управління, а також керівники апаратів місцевих судів, яких визначає начальник територіального управління.

 

До складу колегії в установленому порядку (за згодою) можуть бути включені судді (в тому числі ті, які займають адміністративні посади) відповідних місцевих та апеляційних судів, працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, члени громадських організацій та інші особи.

 

Склад колегії та положення про колегію затверджуються наказом начальника територіального управління.

 

Рішення колегії вводяться в дію наказами начальника територіального управління.

 

9. Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Луганській області є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс і рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

 

В.о.начальника ТУ ДСА України

в Луганській області                                                                                                                  І.В.Панасенко