flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила внутрішнього трудового розпорядку

                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                   Наказ  територіального управління

                                                                                                                  Державної     судової    адміністрації

                                                                                                                  України     в     Луганській    області

                                                                                                                  03.08.2015  № 40/о

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку територіального  управління Державної судової адміністрації України в Луганській області

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку територіаль-ного  управління Державної судової адміністрації України в Луганській області (далі – територіальне управління) розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про державну службу», Положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України в Луганській області, інших нормативно-правових актів.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) поширюються на працівників територіального управління та є обов’язковими до виконання.

1.3. Правила визначають засади регулювання трудових відносин і запроваджуються з метою забезпечення якісного виконання завдань, покладених на територіальне управління, вдосконалення організації праці та підвищення її ефективності, раціонального використання робочого часу, а також зміцнення трудової дисципліни.

1.4. Правила доводяться до відома працівників територіального  управління під підпис і розміщуються на дошці оголошень та на веб-сайті територіального управління у складі веб-порталу «Судова влада України» .

 

2. Порядок прийняття та звільнення працівників 

2.1. Порядок прийняття на державну службу та на роботу, просування по службі, припинення державної служби і звільнення з роботи працівників територіального управління визначається Законом України «Про державну службу» та Кодексом законів про працю України.

2.2. Прийняття працівників до територіального управління на державну службу на посади четвертої – сьомої категорій здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 ( в разі, якщо кандидат підпадає під вимоги передбачені Постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання застосування ст. 4, 15 і 27 Закону України « Про державну службу» від 17 червня 1994 року № 423, кандидат на посаду приймається без конкурсного відбору).

2.3. При прийнятті на роботу працівників, посади яких не належать до посад державних службовців, конкурс не проводиться.

2.4. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

- заповнеу особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

            - дві фотокартки розміром  4x6 сантиметрів;

            - копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України « Про засади запобігання і протидії корупції»;

            -  копію документа, який посвідчує особу;

-          копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобовязаних;

-          довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Усі копії документів подаються разом з оригіналами і завіряються працівником відділу кадрової роботи територіального  управління, після чого оригінали повертаються кандидатові.

2.5. Після призначення на посаду працівник територіального  управління не пізніше трьох робочих днів для отримання зарплатної картки заповнює у відділі планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності анкету із зазначенням класу картки  та подає такі документи:

– копію паспорта громадянина України (перша, друга сторінки та сторінка з реєстрацією);

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Одночасно із заявою про призначення на посаду подається згода на проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

2.6. Призначення, переведення та звільнення працівників територіального управління оформляються наказом начальника територіального управління, або особи, яка виконує його обов’язки, про що вони ознайомлюються під підпис.

2.7. З метою перевірки професійного рівня і ділових якостей працівника територіального управління при прийнятті на роботу може встановлюватися випробування строком до шести місяців, про що має бути зазначено в наказі про призначення.

2.8. Особи, які призначаються на посаду державного службовця вперше, приймають Присягу державного службовця відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну службу».

2.9. Призначеного або переведеного в установленому порядку на іншу роботу працівника територіального управління в день виходу на роботу відповідальний працівник зобов’язаний ознайомити з цими Правилами та посадовою інструкцією під підпис; провести інструктаж з питань техніки безпеки, протипожежної охорони, інших вимог з охорони праці, ознайомити з відповідними правилами під підпис.

2.10. Записи про призначення, переведення та заохочення заносяться до трудової книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58. Трудові книжки працівників територіального управління зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника відділу кадрової роботи.

2.11. У день звільнення відділ кадрової роботи та відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності зобов’язані видати працівникові трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення та провести з ним повний грошовий розрахунок. Днем звільнення працівника вважається останній день його роботи в територіальному управлінні.

 

3. Права та обов’язки працівників територіального  управління. 

3.1. Працівники територіального управління мають право:

– брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

– на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

– на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, що присвоюється державним службовцям, досвіду та стажу роботи;

– на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

– на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання посадових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

– на захист своїх законних прав та інтересів у вищих державних органах і в судовому порядку.

Працівники територіального управління мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Працівники територіального  управління зобов’язані:

– дотримуватися Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», інших актів чинного законодавства України, Положення про територіальне управління, цих Правил та посадових інструкцій;

– не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

– сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, виявляти ініціативу, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

– своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади або посадових осіб, розпорядження та вказівки керівництва;

– діяти в межах своїх повноважень;

– у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;

– шанобливо ставитися до громадян, керівників та співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

– не допускати розголошення інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов’язків, а також іншої інформації, яка відповідно до чинного законодавства України не підлягає розголошенню;

– забезпечувати збереження майна територіального управління, ефективно використовувати обладнання, економно витрачати матеріали, електроенергію та інші ресурси (цінності);

– постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний і культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

– дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки.

 

Обсяг конкретних обов’язків кожного працівника територіального управління визначається відповідними положеннями та посадовими інструкціями, затвердженими керівництвом в установленому порядку.

 

4. Обов'язки керівництва територіального  управління

4.1. Керівництво територіального  управління зобов’язане:

– неухильно дотримуватися вимог чинного трудового законодавства України;

– при прийнятті на роботу роз’яснити їм права і обов’язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

– затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника територіального управління;

– визначити робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами;

– забезпечити здорові та безпечні умови праці;

– контролювати дотримання працівниками територіального управління вимог чинного законодавства України, цих Правил, вживати щодо порушників дисципліни заходів дисциплінарного впливу (накладати стягнення);

– виплачувати працівникам територіального управління заробітну плату регулярно в робочі дні, не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів; якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

– постійно вдосконалювати організацію роботи територіального управління, забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників територіального  управління;

– створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу, а також активність працівників територіального управління;

– сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників територіального управління. Забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників територіального управління.

 

5. Робочий час і його використання. Час відпочинку 

5.1. Тривалість робочого часу працівників територіального управління не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота та неділя). Робочий час з понеділка до четверга триває з 8:30 год. до 17:30 год., у п’ятницю - з 8:30 год. до 16:15 год.

Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5.2. Перерва для відпочинку і харчування триває з 13:00 год. до 13:45 год. і не включається в робочий час. Працівники територіального управління використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

5.3. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники територіального управління зобов’язані на підставі відповідного наказу  керівництва управління з’явитися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота в які компенсується згідно з чинним трудовим законодавством України.

5.4. За наявності поважних причин, перелік яких передбачено ст. 56, 57, 66 Кодексу законів про працю України, за заявою працівника як при прийнятті на роботу, так і згодом може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень, а також особистий режим роботи в межах повної тривалості робочих годин. Установлення неповного робочого дня та неповного робочого тижня з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або особистого режиму роботи в межах повної тривалості робочих годин  оформлюється наказом начальника територіального управління.  

5.5. Працівникам територіального управління надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

5.6. Щорічна основна відпустка надається тривалістю 30 календарних днів із виплатою допомоги для оздоровлення в розмірі що не перевищує середньомісячного заробітку. Щорічна основна відпустка може бути використана частинами за умови, якщо безперервна її частина, до якої виплачується допомога для оздоровлення, становить не менше 14 календарних днів.

5.7. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів надається працівникам, які мають стаж роботи в органах державної служби більше 10 років.

5.8. Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки згідно з чинним законодавством України (соціальні, творчі, у зв’язку із навчанням тощо).

5.9. За письмовою заявою працівника частина невикористаної щорічної основної або додаткової відпустки може бути замінена грошовою компенсацією в порядку, передбаченому діючим законодавством.

5.10. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується керівником територіального управління на кожен календарний рік не пізніше 15 січня та доводиться до відома всіх працівників. Графік відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи територіального управління і створення сприятливих умов для відпочинку працівників.

5.11. Надання відпусток оформляється наказом.

5.12. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

5.13. За рішенням керівництва територіального управління працівники можуть бути відкликані з відпустки. Невикористана частина відпустки у такому випадку надається працівникові за його заявою в будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році. Оплата праці проводиться з урахуванням суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

 

6. Заохочення працівників територіального управління за успіхи в роботі 

6.1. За наполегливу працю, якісне і сумлінне виконання посадових обов’язків та інші досягнення у роботі передбачаються такі заохочення:

 - установлення надбавок, доплат, премій;

 - оголошення подяки.

За особливі трудові досягнення начальник територіального управління може порушити клопотання щодо представлення працівників до  нагородженням цінним подарунком, почесною відзнакою або Почесною грамотою іншого державного органу.

6.2. За сумлінну безперервну працю на державній службі, зразкове виконання посадових обов’язків виплачується грошова винагорода в розмірі та порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.3. За особливі заслуги на державній службі працівники територіального управління можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

6.4. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої посадові обов’язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок коштів територіального управління. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.

6.5. Пропозиції щодо заохочення керівники самостійних структурних підрозділів подають на розгляд керівництву територіального управління в установленому порядку.

6.6. Заохочення оформляється наказом керівника територіального управління, оголошується працівникові або всьому колективу і заноситься до трудової книжки.

 

         7. Відповідальність працівників територіального управління за порушення трудової дисципліни. 

7.1. За порушення трудової дисципліни, передбаченої цими Правилами, невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків може бути застосовано догану або звільнення.

Крім того, за порушення обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, ганебний для державного службовця, або такий, що дискредитує судову систему, до працівника територіального управління можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

 – попередження про неповну службову відповідність;

– затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

7.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення застосовується на підставі п.п. З, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України.

7.3. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.4. До застосування дисциплінарного стягнення від працівника, який порушив трудову дисципліну, вимагається письмове пояснення. У разі відмови порушника надати пояснення складається відповідний акт.

7.5. За кожне порушення дисципліни може бути застосовано лише одне стягнення.

7.6. При обранні виду стягнення керівництво територіального управління має враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку та заподіяну шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

7.7. Дисциплінарне стягнення оформляється наказом керівника територіального управління, що оголошується працівникові апарату під підпис.

7.8. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.9. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, вважається, що він не мав дисциплінарного стягнення.

7.10. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни, сумлінно та якісно виконував посадові обов’язки, за поданням керівника відповідного самостійного структурного підрозділу стягнення може бути зняте до закінчення одного року.